PŁETWONUREK WRAKOWO-MORSKI KDP/CMAS (PWM)

Kurs płetwonurka wrakowo-morskiego obejmuje wiele tematów związanych z nurkowaniem w morzu. Na początku, będą to tematy związane z hydrologią, czyli podstawowe wiadomości o falowaniu, prądach, pływach, faunie, florze wód morskich a także o charakterystyce morza Bałtyckiego, bo to w nim  przeprowadzony będzie kurs. Po hydrologii, przyjdzie czas na omówienie budowy i stosowanym słownictwie dotyczącym jednostek pływających. Następnym tematem będzie sprzęt i wyposażenie dodatkowe stosowane w nurkowaniu na wrakach. To na tych właśnie zajęciach zaprezentowane zostaną między innymi różne narzędzia tnące i techniki posługiwania się nimi. Po zgłębieniu wiedzy z dotychczasowych zajęć kolejne na drodze do uprawnień płetwonurka wrakowo-morskiego będą zajęcia z techniki i bezpieczeństwa nurkowania na wrakach,  na których będzie między innymi  o  chorobie morskiej, technice nurkowania z jednostki pływającej, technice poruszania się na wrakach, o poręczowaniu i oznakowaniu wraku. Kończącymi zajęciami z teorii będą zajęcia o prawnych aspektach nurkowania w morzu i na wrakach. Po teorii przyjdzie czas, aby przełożyć nabytą wiedzę na praktykę w trakcie nurkowań na wybranych wrakach w okolicach Helu i Jastarni.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dotyczącymi głębokości i stosowania gazów oddechowych. Penetracja wnętrza wraku nie jest możliwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:
 • nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),
 • nurkowania nocnego (PNO),
 • 15 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

 • Wykłady 10 godzin
 • zajęcia praktyczne 10 godzin
 • minimum 4 nurkowania w morzu

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i Certyfikat Płetwonurka Wrakowo-Morskiego KDP/CMAS (PWM)

Wymagany sprzęt:

 • boja czerwona/pomarańczowa,
 • szpulka i kołowrotek (dł. linki min. 2x max. głębokość),
 • dwa narzędzia tnące,
 • zalecane alternatywne źródło gazu,
 • co najmniej jedno źródło światła.

Istnieje możliwość wypożyczenia brakującego sprzętu, na czas trwania kursu.

Cena kursu – 950 zł

Cena zawiera:
• koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
• napełnianie butli powietrzem.
• opiekę instruktorską.
Cena nie zawiera:
• kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych (Bałtyk – Hel)
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte.
• kosztów wypłynięcia.